Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

marketingWyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania utworzona została na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-264/TBM/97 z dnia 31 lipca 1997 r. Uczelnia wpisana jest do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 126.

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania jest niepaństwową szkołą wyższą kształcącą na poziomie wyższych studiów zawodowych. Absolwenci Uczelni otrzymują tytuł zawodowy „licencjat”, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie w uczelniach akademickich.

CELE UCZELNI

Do podstawowych zadań Uczelni należy:

kształcenie studentów na kierunkach prowadzonych w Uczelni oraz ich przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej,
kształcenie w celu uzupełniania wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób posiadających tytuły zawodowe i wykonujących zawody praktyczne w ramach kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
prowadzenie badań naukowych,
rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego i szerzenie wiedzy w społeczeństwie,
dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów.

W celu realizacji swych zadań uczelnia:

współpracuje z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi m.in. Uczelnia jest członkiem FEDE – Europejskiej Federacji Szkół , w ramach której współdziała z ponad 400 uczelniami i szkołami w 22 krajach. Dzięki międzyuczelnianej współpracy istnieje możliwość kontynuacji nauki w Bielsku-Białej na uzupełniających studiach magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. W zakresie nauczania języków obcych Uczelnia kooperuje z Prywatnym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych „The Top”,
współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i gospodarczymi, m.in. z Beskidzkim Instytutem Tekstylnym w Bielsku-Białej,
prowadzi działalność naukowo-badawczą w formie organizacyjnej sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
prowadzi działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek i skryptów oraz własnego czasopisma naukowego.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do studiowania w Uczelni może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia określa Senat. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje po immatrykulacji i złożeniu ślubowania o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i wypełniać obowiązki studenta oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania.”

ORGANIZACJA STUDIÓW

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Obejmuje on, podzielony na dwa semestry, okres zajęć dydaktycznych, cztery sesje egzaminacyjne (zimową, letnią oraz poprawkowe), wakacje zimowe i letnie oraz przerwy świąteczne. Nauka w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania trwa przez sześć semestrów.

SAMORZĄD STUDENCKI

W Uczelni działa prężnie Samorząd Studencki, który prowadzi działalność w zakresie spraw naukowych, bytowych i kulturalnych studentów. Przedstawiciel Samorządu wchodzi w skład Senatu Uczelni. Poprzez uczestnictwo w pracach Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych (MONSSUN) oraz Parlamentu Studentów RP Samorząd aktywnie współpracuje ze studentami innych polskich uczelni.

Opinia Samorządu Studenckiego:

„Samorząd Studentów WSMiZ dzięki partnerskim stosunkom z kierownictwem Uczelni może w pełni realizować przedstawione przed nim zadania. Władze Uczelni dbają o to, aby udział studentów w kształtowaniu Uczelni był jak największy. Wyrazem tych tendencji jest udział studentów w pracach wielu komisji, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie i rozwój Uczelni. Generalnie można stwierdzić, że wśród kadry kierowniczej, naukowo-dydaktycznej i administracyjnej Uczelni dominuje postawa pro studencka.”

Przewodniczący Samorządu Studentów WSMiZ – Krzysztof Siuda

BAZA LOKALOWA

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania dysponuje obszerną bazą lokalową mieszczącą się w dwóch budynkach zlokalizowanych w centrum miasta.

SALE WYKŁADOWE Uczelni wyposażone są w profesjonalny sprzęt audiowizualny, który gwarantuje komfortowe warunki przekazu zajęć. Wszystkie pomieszczenia cechuje wysoki standard wykończenia wnętrz pod kątem estetycznym i technologicznym.

BIBLIOTEKA Uczelni ma charakter nowoczesny. Komputeryzacja biblioteki umożliwiła tworzenie własnej bibliotecznej bazy danych, wykorzystanie programów edukacyjnych oraz współpracę z innymi bibliotekami w zakresie wymiany informacji. Biblioteka podzielona jest przestrzennie na: wypożyczalnię, czytelnię oraz aneks internetowy. W wypożyczalni panuje zasada wolnego dostępu do półek, co zapewnia czytelnikowi bezpośredni kontakt z księgozbiorem i ułatwia mu dokonanie wyboru odpowiedniej pozycji książkowej. Księgozbiór biblioteczny jest zbiorem nowoczesnym, gdyż znakomitą jego cześć stanowią pozycje zakupione w ostatnich latach.
W obrębie biblioteki wydzielony został aneks internetowy składający się z kilku stanowisk komputerowych. Istnienie takiego aneksu stworzyło studentom możliwości nieskrępowanego dostępu do internetu w godzinach pracy biblioteki.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA jest jedną z najnowocześniejszych pracowni tego typu w regionie. Wyposażono ją w najnowszej generacji komputery klasy PC, połączone w sieć komputerową. Pracownia podłączona jest do sieci Internet.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE urządzone zostały z myślą o sprawnej obsłudze studentów i kadry Uczelni. Miejscem pierwszego kontaktu jest RECEPCJA. Tutaj można załatwić większość spraw i uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności Uczelni. W sprawach przekraczających kompetencje recepcji petent kierowany jest odpowiednio do DZIEKANATU, REKTORATU lub KANCELARIATU.

KSIĘGARNIA AKADEMICKA. Założona w 1992 roku księgarnia ma już siedmioletnią tradycję. W chwili obecnej w ofercie księgarni znajduje się szeroki wybór książek wydawnictw krajowych i zagranicznych. Oprócz pozycji książkowych księgarnia oferuje szeroką gamę pomocy naukowych takich, jak: kasety audiowizualne, magnetofonowe, plansze dydaktyczno-poglądowe oraz mapy.

KLUBOKAWIARNIA od lat jest ulubionym miejscem spotkań studentów, nauczycieli a także jaj sympatyków spoza Uczelni. Klubokawiarnia jest zawsze czynna tak długo, jak trwają zajęcia.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w pobliskich obiektach sportowo-rekreacyjnych takich, jak: sala gimnastyczna, fitness club (siłownia, aerobik, step, squash, skałka do wspinaczki), basen i sauna. Dzięki szerokiej ofercie zajęć z kultury fizycznej studenci mają możliwość wyboru ulubionej formy rekreacji sportowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.